Flash AS3单例模式通用类写法

/  2012-03-26 00:41:55  来源:cnblogs.com 

Webjx核心提示:Flash AS3单例模式(single pattern).

单例模式的优点:

1.一个静态实例,把共享的属性方法能在任何一个程序集调用,信息有效的实现操作。(数据以一个静态实例的模式贯通全局)

2.有效降低大模块之间的耦合度。

(注意:缺点就是耗费内存资源。单例不能滥用)

(注意:单例模式,顾名思义。只有一个实例的设计模式。)

单利模式的由来:

我们只要仔细地想想看,全局变量确实可以提供一个全局访问点,但是它不能防止别人实例化多个 对象。通过外部程序来控制的对象的产生的个数,势必会系统的增加管理成本,增大模块之间的耦合度。所以,最好的解决办法就是让类自己负责保存它的唯一实 例,并且让这个类保证不会产生第二个实例,同时提供一个让外部对象访问该实例的方法。自己的事情自己办,而不是由别人代办,这非常符合面向对象的封装原 则。

通用类写法:(提供三种常用的)

1.类只有一个实例

package
 
2 {
 
3     public class Single
 
4     {
 
5         private static var instance:Single = new Single();
 
6        
 
7         private var _name:String = '';
 
8        
 
9         public function get name():String
 
10         {
 
11             return _name;
 
12         }
 
13        
 
14         public function set name(value:String):void
 
15         {
 
16             _name = value;
 
17         }
 
18        
 
19         public function Single()
 
20         {
 
21             if(instance)
 
22             {
 
23                 throw new Error("Single.getInstance()获取实例");
 
24             }
 
25         }
 
26        
 
27         public static function getInstance():Single
 
28         {
 
29             return instance;
 
30         }
 
31     }
 
32 }

2.类可以有多个实例,内部实例能贯通全局

package
 
2 {
 
3     public class Single
 
4     {
 
5         private static var instance:Single;
 
6        
 
7         private var _name:String = '';
 
8        
 
9         public function get name():String
 
10         {
 
11             return _name;
 
12         }
 
13        
 
14         public function set name(value:String):void
 
15         {
 
16             _name = value;
 
17         }
 
18        
 
19         public function Single()
 
20         {
 
21            
22         }
 
23        
 
24         public static function getInstance():Single
 
25         {
 
26             if(instance == null)
 
27             {
 
28                 instance = new Single();
 
29             }
 
30             return instance;
 
31         }
 
32     }
 
33 }

3.只有一个实例,用内部类实现只能实例化一次,外部不能访问该内部类自然就实例化不了'

package
 
2 {
 
3     public class Single
 
4     {
 
5         private static var instance:Single;
 
6        
 
7         private var _name:String = '';
 
8        
 
9         public function get name():String
 
10         {
 
11             return _name;
 
12         }
 
13        
 
14         public function set name(value:String):void
 
15         {
 
16             _name = value;
 
17         }
 
18        
 
19         public function Single(content:ConSingle)
 
20         {
 
21            
22         }
 
23        
 
24         public static function getInstance():Single
 
25         {
 
26             if(instance == null)
 
27             {
 
28                 instance = new Single(new ConSingle);
 
29             }
 
30             return instance;
 
31         }
 
32     }
 
33 }
 
34
35 class ConSingle
 
36 {
 
37    
 
38 }

在使用单利模式的时候,请注意一点。不要在单例里面直接写属性(如:public var name:String)当必须写属性的时候用静态属性(public static var name:String),一般单例模式上面使用的是方法。(getInstance().getName());

一 般学过汇编的同学应该了解:当访问一个对象属性的时候,是先指向该对象模块地址,然后找到地址盒子,然后再找到内存的再进行使用。如果使用方法的情况下按 照这个走,所以调用方法是事半功倍。而使用单例模式直接写public var name直接调用的情况下走的也是方法走的模式,那样路就走远了。而public static var name:String就可以减少走的路,直接找到内存地址就可以使用。(一般人不注意这些。养成习惯吧。)

更多